Skip to content
Sök

Om Brevik

KFUM Brevik

Breviksstiftelsen

KFUM Breviks Kurs- och Lägergård ägs och drivs av Breviksstiftelsen. Verksamheten utgår från en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Vi gör detta genom sommarläger samt genom uthyrning och aktiviteter för externa grupper såsom skolor, föreningar och församlingar. För att stötta verksamheten för barn och ungdomar tar vi även emot företag, personalgrupper och privatpersoner.

Stiftelsen

Har till ändamål att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning och lägergården ska användas som instrument för att förverkliga de ändamålen.

Breviksstiftelsen har ingen egen medlemsorganisation, däremot finns det en sektion i KFUM Norrköping som utgör KFUM Brevik. Genom ett medlemskap i KFUM Norrköping och att aktivt delta i våra verksamheter blir du en del av KFUM Brevik!

AUTO-GIRO

Här kommer snart mer information om att stödja Brevik via Autogiro

KFUM BREVIKS KURS- OCH LÄGERGÅRD

  Stöd Breviks verksamhet

  KFUM skapar mötesplatser där unga människor kan utvecklas och må bra. Den största delen av vårt arbete sker på ideell basis, men vår verksamhet behöver ändå pengar för att fungera. Du kan hjälpa oss att skapa mening och sammanhang för unga människor i Sverige och världen.

  Brevik söker varje år fondmedel från stiftelser för att kunna erbjuda läger för barn i ekonomiskt och socialt utsatta livssituationer. Ofta erbjuder vi över 100 lägerplatser för de barn som har mest behov av att komma ut i naturen och bort från sin vardag. Ett besök hos oss innebär att ni stöttar vår verksamhet och därmed möjliggör för fler barn och ungdomar att få betydelsefulla minnen och upplevelser för livet.

  Gåvor Bg 431-7426
  Swish: 123 195 11 36

  Här kommer snart mera information om att stödja Brevik genom AutoGiro

  Brevik finns i huvudsak till för barn och ungdomar, drivs i stiftelseform och har inget vinstintresse.

  Tidigare projekt och sociala verksamheter

  Boende för ensamkommande från Afghanistan
  Under flyktingkrisen 2015 fanns en otroligt behov av boende för framförallt ensamkommande pojkar från Afghanistan. Med hjälp av ett stort ideellt engagemang och ekonomiska medel från bland andra Norrköpings kommun så startade Brevik ett boende för 14 killar. Stor vikt lades vid att skapa ett boende som motsvarade KFUMs och Breviks värderingar, med värme och kärlek, en grundtrygghet och möjlighet till en meningsfull fritid. Tack vare grabbarna, boendepersonalen och de fantastiska ideella som var inblandade blev det nog Sveriges bästa boende om vi får säga det själva. När flyktingvågen minskade under 2016 tvingades kommunen att prioritera sina egna boenden i budgeten och finansieringen till Breviks boende försvann efter 1 och ett halvt år. Några av grabbarna flyttade in hos personal, några flyttade vidare till andra boenden, andra var redo att skaffa egna lägenheter runt om i Sverige.

  Världens läger
  Åren 2017-2019 drev vi projektet Världens Läger som finansierades med bidrag från Allmänna Arvsfonden. Projektet riktade sig initialt mot ensamkommande ungdomar. Då gränserna stängdes och målgruppen inte blev så stor som vi först trodde valde vi att bredda oss och riktade projektet även mot asylsökande barn, ungdomar och deras familjer. Genom projektet kunde vi arrangera dagläger, helgläger, familjeläger, CV-läger mm. Vi samarbetade med Sensus, BIV-BIS, Studiefrämjandet, Norrköpings kommun m fl. Vi kunde också utbilda våra egna ledare och jobba med integrationsfrågor i vår egna verksamhet. Genom projektet öppnade vi upp Brevik så att fler barn och ungdomar fick ta del av läger, svensk sommar på landet, friluftsliv och skärgård.

  Runfors lada
  I ett försök att minska gårdens klimatavtryck, och att göra gården mer ekonomiskt stabil över tid gjordes under 2020 en stor insamling bland gårdens alumner, aktiva, vänner och samarbetsparters. Pengarna skulle gå till att sätta upp solceller på ladan. Projektet och insamlingen blev en stor succé och med 327 000 kronor insamlat resulterade det i att ladan kunde förses med solceller och att alla stugor kunde förses med luftvärmepumpar. Lennart Runfors, en person som under många år som både anställd och ideell la ner enorm energi på Brevik gick tyvärr bort under 2020. En av hans stora drömmar för gården var att förse den med solenergi och därför fick han också namnge den nu solcellsbeklädda Runfors Lada.

  Boende för familjer från Ukraina
  Vid starten av Rysslands invasion av Ukraina togs snabbt ett beslut att Brevik villa vara till hjälp för flyktingar som kom till Sverige. En insamlingskampanj startades där företag, privatpersoner och andra delar av civilsamhället gjorde en jätteinsats för att bidra med pengar för att kunna erbjuda boende för barnfamiljer på Brevik. Insamlingen lyckades och med hjälp av samarbetsorganisationer flyttade 9 familjer in på Brevik i mars 2022. I ett tidigt skede handlade det mest om att skapa trygghet och struktur och lösa behov av bland annat kläder, och att överkomma språkbarriärer. På längre sikt gick det över till att skapa meningsfull fritid, hjälpa till att hitta jobb till de vuxna, och tillgång till skola för barnen. Med ett enormt stort engagemang från ideella, Breviks fasta personal och det omgivande civilsamhället gick det vägen, även om det var en mycket stor utmaning. Idag har familjerna flyttat vidare, och de flesta bor i Söderköping där de i många fall kunnat behålla både jobb och kontakt med de ideella.

  KFUMs Värdegrund

  Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att den enskilda individen har behov av att utvecklas kroppsligt, själsligt och andligt för att bli hel som människa.

  • Det kroppsliga står för människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil, fri från droger, ökar förutsättningarna för ett gott liv. KFUMs verksamheter ska bidra till drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras.
  • Det själsliga symboliserar människans behov av att bredda och utöka sina kunskaper och färdigheter, stärka självförtroendet och viljan att använda sina förmågor till att nå sina mål. KFUMs verksamheter ska uppmuntra och stimulera sökandet efter kunskap, till egna initiativ och till att ta ansvar.
  • Det andliga står för människans behov av att hantera existentiella frågor. KFUM ska genom sin verksamhet tillhandahålla miljöer och utforma aktiviteter, där individen inbjuds till och känner sig trygg att utforska existentiella frågor som tro, moral och etik.

  Denna treenighet symboliseras av den röda triangel som också är symbolen för vår rörelse.

  KRISTLIGHETEN

  Att i handling visa på förlåtelse och människokärlek är grunden för KFUM. Förlåtelsen, att alltid bjuda på en chans till, och Kärleksbudskapet, att älska sin nästa som sig själv, genomsyrar vår verksamhet och gör att alla möts med respekt, empati och möjlighet till försoning med sig själv och andra. Kristlighet beskriver ett sätt att i handling möta människor, utan att döma eller fördöma. Det betyder att alla människor är välkomna i vår verksamhet oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Alla ska bli sedda och respekterade.

  Kristligheten innebär för KFUM att vi i vår verksamhet vill ge utrymme för unga människor att föra samtal om sin livssituation och existentiella frågor. Vi ser kristligheten som en grund för dialog och samarbete med människor med annan livsåskådning.

  MÄNNISKORS LIKA VÄRDE

  Principen om alla människors lika värde är grundläggande inom KFUM. Vi eftersträvar att principen om alla människors lika värde får större genomslagskraft i praktiken i vårt samhälle och i resten av världen. KFUM verkar för internationell solidaritet och rättvisa. Vi vill förändra ojämlika strukturer och värna om oprivilegierade grupper både i vårt land och i andra länder. Detta visar sig genom tydliga ställningstaganden av oss som organisation och av enskilda medlemmar, till förmån för i samhället orättfärdigt behandlade grupper och enskilda individer.

  Breviks historia och stadgar

  Lägerverksamheten, då kallad ”Pojkstaden Brevik” började 1956 i ganska blygsam skala. De gamla byggnader, som var tillgängliga från den tid Brevik var ett jordbruk, fick åter komma till användning. Satsningen fick en positiv prägel redan från början och utvecklades med nya byggnader och ökat deltagarantal. En särskild kommitté inom KFUM i Norrköping var då ansvariga för verksamheten.

  Från början

  Var lägret endast avsett för pojkar. Detta ändrades dock 1968, då sex konfirmandflickor blev medborgare i det som då kallades ”Ungdomsstaden Brevik”. Detta visade sig vara en lyckad åtgärd och idag är både flickor och pojkar väl representerade på Brevik.

  1973 friköptes marken från Domänverket och sedan 1975 drivs Brevik av Breviksstiftelse. Som medlem i KFUM Norrköping kan du vara med och påverka den ideella verksamheten på Brevik.

  Följande är en kopia på gällande stadgar.

  § 1
  Stiftelsens namn är Breviksstiftelsen.

  § 2
  Stiftelsen grundar sig på ett av Y´s Men´s Club, Norrköping, denna dag utfärdat gåvobrev.

  § 3
  Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.

  § 4
  Stiftelsen skall, med användande av det från stiftaren överlämnade grundbeloppet samt insamlade medel, förvärva från Domänverket del av fastigheten, kronoegendomen Evelund i Östra Ny socken, Vikbolandets kommun, vilken fastighet skall av stiftelsen användas som instrument för att förverkliga stiftelsens ändamål.

  § 5
  Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse, vars säte skall vara i Norrköping.

  § 6
  Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

  § 7
  Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av KFUMs i Norrköping styrelse för två år i sänder, varvid KFUM har att tillse, att som en av de ordinarie ledamöterna utses en av Y´s Men´s Club i Norrköping anvisad person, detta så länge Y´s Men´s Club i Norrköping består.

  Ordföranden i stiftelsen utses av KFUMs i Norrköping styrelse.

  § 8
  Styrelsen är beslutsför, då fem ledamöter äro närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

  § 9
  Skriftlig handling, som utfärdas å stiftelsens vägnar, skall undertecknas med stiftelsens namn samt underskrift av den eller dem inom styrelsen, som av styrelsen bemyndigas teckna stiftelsens firma.

  § 10
  10 Stiftelsens räkenskaper skola avslutas den 31 december varje år och jämte styrelseberättelse före den 15 påföljande februari för granskning överlämnas till de i § 11 omförmälda revisorerna.

  § 11
  Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skola för varje räkenskapsår granskas av två revisorer, som utses av KFUMs i Norrköping styrelse. Granskningen skall vara avslutad och berättelse därom till stiftelsen avlämnad före den 15 påföljande mars.

  § 12
  Skulle stiftelsen upphöra med sin verksamhet, skall dess egendom tillfalla den KFUM-förening, som då är verksam i Norrköping.
  Om ingen sådan förening finnes, skall tillgångarna tillfalla KFUK-KFUMs riksförbund.

  § 13
  Stiftelsen skall stå under Länsstyrelsens i Linköping tillsyn.
  Norrköping den 11 december 1972
  Y´s Men´s Club
  —————————————————————————————————————–
  I ovanstående text har gjorts ändringar i §§ 7, 11 och 12 p.g.a. att KFUK-KFUM Norrköping
  1992 ändrade sitt namn till KFUM Norrköping. Ändringen fastställd av Breviksstiftelsens
  styrelse den 27 februari 2001.

Breviksstiftelsens styrelse 2024

 • Nicklas Wallberg

  Ordförande

  nicklas.wallberg@kfum-norrkoping.se
 • Carl Bellerud

 • Caroline Sten

 • Daniel Sochor

 • Emil Englid

 • Eva-Lotta Martinsson

 • John Söderström

 • Pernilla Hörnfeldt